Program adaptacyjny

PROGRAM ADAPTACYJNY

„Pierwsze kroki w przedszkolu”

Program adaptacyjny „Pierwsze kroki w przedszkolu” przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu i ich rodziców.
Aby proces adaptacji przebiegł sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami, a pracownikami przedszkola. Współpraca ta powinna być przemyślana, prawidłowo zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów. Program został opracowany, jako system działań organizacyjnych i pedagogicznych, oparty na wiedzy o dziecku oraz na oczekiwaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli w celu stworzenia dzieciom łagodnego startu w przedszkolu oraz wytworzenia serdecznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania do naszego przedszkola.

Główny cel programu: tworzenie optymalnych warunków dla łatwiejszej adaptacji dziecka w przedszkolu.

Cele szczegółowe programu skierowane są zarówno w stosunku do dzieci, jak i ich rodziców.

DZIECI:

 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole.
 • Zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami.
 • Poznanie nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • Poznanie sal i otoczenia przedszkola.
 • Udział w zabawach i zajęciach rozwijających świadomość poczucia przynależności do danej grupy społecznej.
 • Wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych.
 • Wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.
 • Nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.

RODZICE:

 • Obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka do przedszkola,
 • Poznanie przez rodziców nauczycieli prowadzących grupę oraz personelu przedszkola.
 • Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia oraz pomieszczeniami przedszkola.
 • Uwrażliwienie rodziców na sytuacje trudne, spotykane przez dziecko w przedszkolu.
 • Integracja dzieci i rodziców między sobą.
 • Zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami, budowanie wzajemnej więzi między nauczycielkami, a rodzicami i dziećmi, opartej na zaufaniu.

Założenia programu:

 1. Dziecko ma prawo do egzekwowania swoich potrzeb, w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, swobodnie nawiązuje kontakt z innymi ludźmi (grupa rówieśnicza, personel przedszkola) i otoczeniem materialnym (sala, łazienka, szatnia).
 2. Dziecko uczy się roli członka społeczności przedszkolnej i bez obaw przychodzi do przedszkola.
 3. Rodzice mają świadomość prawa i obowiązku aktywnego kreowania sytuacji wychowawczo – edukacyjnych, umożliwiających prawidłowy rozwój dziecka.
 4. Personel przedszkola ma dobry kontakt z dzieckiem i jego rodzicami, odczuwa szacunek i zaufanie z ich strony.

Spodziewane efekty:

DZIECI:

 • Przyjdą we wrześniu do przedszkola z ochotą i bez lęku.
 • Będą spokojnie rozstawać się z rodzicami.
 • Będą zwracały się do siebie po imieniu.
 • Będą znały imiona nauczycieli i osób pracujących w grupie.
 • Będą z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli i pracowników przedszkola,
 • Będą przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie.
 • Będą znały rozkład sali, łazienki i szatni.
 • Będą potrafiły rozpoznać swój znaczek rozpoznawczy w szatni i łazience.
 • Będą uczestniczyć w życiu grupy, wesoło bawić się z koleżankami i kolegami.
 • Pobyt w przedszkolu będzie przyjemnością, dzieci będą czuły się bezpiecznie.

RODZICE:

 • Wiedzą, w jaki sposób pomóc dziecku pokonać „próg przedszkola”.
 • Wiedzą, że ich dziecko jest bezpieczne.
 • Znają nauczycielki oraz personel przedszkola.
 • Znają pomieszczenia, w których będzie przebywać ich dziecko.
 • Wiedzą, w co wyposażyć dziecko do przedszkola.
 • Rozumieją znaczenie samoobsługi i samodzielności dziecka, jako warunków lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym,
 • Nawiązują aktywną współpracę z przedszkolem, chętnie będą się dzielić spostrzeżeniami i obserwacjami z nauczycielami.

NAUCZYCIELE:

 • Poznają swoich wychowanków.
 • Poznają środowisko rodzinne dzieci.
 • Będą planować pracę w oparciu o wyniki obserwacji dzieci.
 • Poznają oczekiwania rodziców wobec przedszkola.
 • Nawiążą współpracę z rodzicami.

Formy działań edukacyjnych

Program składa się z siedmiu spotkań:

 • Pierwsze spotkanie odbywa się w marcu Dzień otwartych drzwi dla dzieci i rodziców, aby poznali pracowników i przedszkole.
 • Drugie, w maju ma charakter organizacyjny i dotyczy tylko rodziców.
 • W czerwcu (pięć spotkań – od poniedziałku do piątku) uczestniczą w nich dzieci wraz z rodzicami. Zajęcia i zabawy z dziećmi: poznawanie przedszkola, zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie.

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do naszego Przedszkola i udziału w spotkaniach adaptacyjnych