Program profilaktyczny

Dziecko przebywając i bawiąc się w domu, w przedszkolu, na placu zabaw, po za terenem zamieszkania w plenerze nie zawsze zdaje sobie sprawę z grożących mu niebezpieczeństw. Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo należy je do tego przygotować. Dlatego też od najwcześniejszych lat warto rozpocząć uświadamianie dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Dzieci powinny uczyć się odpowiedniego zachowania, aby uniknąć sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące bezpieczeństwa. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki mają wpływ na późniejszy styl życia.

Cele i działania zawarte w programie „Bezpieczny przedszkolak” zostały zaakceptowane przez wszystkich pracowników naszej placówki oraz rodziców naszych wychowanków.

Program ma wdrażać dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Treści zawarte w programie „Bezpieczny przedszkolak” dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Cele ogólne:

 1. Nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placu zabaw.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa na ulicy, nad wodą, w górach, w lesie i na wsi.
 3. Kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie podstawowych zasad, jako pieszego uczestnika ruchu drogowego.
 2. Wdrażanie do odpowiedzialnego stosowania się do znaków i sygnałów drogowych.
 3. Wdrażanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach lokomocji.
 4. Kształcenie nawyku bezpiecznego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placach zabaw.
 5. Poznanie zasad bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą.
 6. Kształtowanie właściwych sposobów zachowania się w lesie i na wsi.
 7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowych zachowań w górach.
 8. Wyrabianie nawyku unikania miejsc i zachowań niebezpiecznych.
 9. Kształcenie właściwego zachowania się w kontakcie z obcymi osobami, zwierzętami i nieznanymi roślinami.
 10. Rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się o pomoc – poznanie telefonów alarmowych.
 11. Uświadomienie konieczności unikania zagrożeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zetknięciu się z żywiołem: pożar, burza, powódź i wichury.

Formy i metody pracy

Treści edukacji w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu powinny być wprowadzone w zabawie i poprzez zabawę. Ukazuje ona zjawiska w nowych barwach, porusza wyobraźnię, budzi uczucia, pokazuje, co dobre, zachęca do działania. Do najczęściej stosowanych metod realizacji tych zadań należą:

– metoda organizacji środowiska (dbałość o bezpieczeństwo w bliższym i dalszym otoczeniu dziecka),
– metoda przekazu wiedzy (sposób informowania, wyjaśniania i instruktażu),
– metoda utrwalania pożądanych zachowań służących bezpieczeństwu (powtarzanie pewnych czynności i zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych),
– metody aktywizujące (drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia),
– konkursy i techniki plastyczne.

Tematy działań edukacyjnych

 1. Bezpieczna droga do przedszkola.
 2. Wycieczki i spacery w celu praktycznego utrwalania zasad ruchu pieszego.
 3. „Obcy” może być niebezpieczny.
 4. Bezpieczeństwo w życiu codziennym. „Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską”.
 5. Spotkanie z policjantem „Policjant nasz przyjaciel” – Ważne telefony alarmowe.
 6. Spotkanie z weterynarzem.
 7. Spotkanie ze strażakiem.
 8. Bezpieczeństwo w lesie i na wsi.
 9. Bezpieczeństwo nad wodą.
 10. Bezpieczeństwo w górach.

Oczekiwane efekty:

– Dziecko zna podstawowe zasady, jako pieszego uczestnika ruchu drogowego.
– Dziecko rozpoznaje i stosuje się do podstawowych znaków i sygnałów drogowych.
– Dziecko potrafi kulturalnie i bezpiecznie zachować się w środkach lokomocji.
– Dziecko zna zasady bezpiecznego zachowania się i zabawy w domu, w przedszkolu i na placach zabaw.
– Dziecko zna reguły współżycia w grupie.
– Dziecko wie, że przebywać nad wodą można tylko pod opieką dorosłych i w wyznaczonych do tego miejscach.
– Dziecko dostosowuje się do zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu w lesie i na wsi.
– Dziecko wędruje po górach wyznaczonymi szlakami pod opieką dorosłych
– Dziecko zna zagrożenia wynikające z nieprawidłowych zachowań w górach.
– Dziecko jest ostrożne, unika miejsc i zachowań niebezpiecznych.
– Dziecko rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontakcie z obcymi osobami, zwierzętami i nieznanymi roślinami.
– Dziecko potrafi zachować się spokojnie w sytuacji zagrożenia i zwrócić się o pomoc do dorosłych – zna numery telefonów alarmowych.

Program „Bezpieczny przedszkolak” adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola oraz do ich rodziców.
Program ma dopomóc w aktywnym współdziałaniu nauczyciela, rodziców i dzieci na rzecz bezpieczeństwa przedszkolaków. Działania w tym zakresie powinny wspierać i dopełniać cały proces edukacji przedszkolnej.
Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu całego roku szkolnego podczas realizacji tygodniowych obszarów tematycznych a także w trakcie pojedynczych zajęć jak również uczenie okolicznościowe oraz prewencję zagrożeń, która polega na informowaniu dzieci o konsekwencjach podejmowanych działań i ewentualnych niebezpieczeństwach związanych z sytuacją, jaka może powstać w wyniku ich czynności.

Program zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia.

Zachęcamy Rodziców do współpracy!